Apie Lietuvos Respublikos terminų banką

Lietuvos Respublikos terminų bankas (LRTB) – valstybės informacinė sistema, kurią sudaro nustatyta tvarka sutvarkytų ir internete pateiktų aprobuotų, teiktinų lietuvių kalbos terminų straipsnių rinkinių ir neteiktinų terminų visuma. Banko, kaip internetinio šaltinio, nuoroda – http://terminai.vlkk.lt.

Lietuvos Respublikos terminų banko paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.

Nuo elektroninių terminų bazių, internetinių terminų žodynų Terminų bankas skiriasi savo mobilumu – terminologinis darbas dirbamas pasitelkiant elektroninius ryšius, duomenys bet kada gali būti pildomi, atnaujinami. Išskirtini keturi šio darbo etapai: terminų straipsnių rengimas, ekspertizė, svarstymas Kalbos komisijoje, terminų skelbimas Terminų banke.

Iš viso terminų daugiau kaip 277 000 (2023 m. rugsėjis).

Terminų banko teisinis pagrindas

 • Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas: reglamentuojamas Terminų banko kūrimas, tvarkymas, naudojimas ir finansavimas, duomenis teikiančių, juos tvarkančių ir naudojančių juridinių ir fizinių asmenų pareigos, teisės ir atsakomybė.
 • Lietuvos Respublikos terminų banko metodika: apibrėžiama Terminų banko struktūra, informacijos vienetai, kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisyklės, informacinės sistemos techniniai duomenys, reikalavimai, funkcijos.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą“ ministerijos ir Vyriausybės įstaigos įgaliojamos teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai terminų straipsnius pagal įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestas veiklos sritis.
 • Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. X-245 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 metų veiklos ataskaitos“Seimui atskaitingos institucijos, nesudariusios terminijos komisijų, įpareigojamos jas sudaryti iki 2005 m. rugsėjo 1 d.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 537 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 881 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą“ pakeitimo“: ministerijos ir Vyriausybės įstaigos įgaliojamos teikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai terminų straipsnius pagal įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestas veiklos sritis, valstybės mokslinių tyrimų įstaigos (valstybiniams universitetams rekomenduojama) – pagal teisės aktuose nustatytas mokslo kryptis.
 • Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. rugsėjo 17 d. nutarimas Nr. XI-415 „Dėl Seimo statuto 135 straipsnio papildymo ir pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 728 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimo Nr. 337 redakcija) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo: įtvirtinama nuostata, pagal kurią teisės aktų projektuose apibrėžiamos sąvokos ir jas įvardijantys terminai turi būti įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“: Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pavedama naudojantis Lietuvos Respublikos terminų banko organizacine struktūra koordinuoti iš Europos sąjungos institucijų terminologų ar kitų atsakingų asmenų gautų terminų derinimą, bendro sprendimo priėmimą.
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko 2018 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-21 „Dėl Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“: reglamentuojamas Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės sistemos steigimo teisinis pagrindas, tikslas, uždaviniai, pagrindinės funkcijos, organizacinė, informacinė ir funkcinė struktūros, duomenų teikimo ir naudojimo tvarka, duomenų saugos reikalavimai, finansavimas, modernizavimas ir likvidavimas; nustatomi informacinėje sistemoje tvarkomos elektroninės informacijos saugos tikslai, elektroninės informacijos saugos užtikrinimo prioritetinės kryptys, saugus elektroninės informacijos valdymas, organizaciniai, techniniai ir personalui keliami reikalavimai.

 • 2018 m. Lietuvos Respublikos terminų banko informacinė sistema, kaip valstybės informacinė sistema, įregistruota Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre (registrai.lt).

Terminų banko valdymas ir tvarkymas. Terminų teikėjai

Terminų banką kuria, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Terminų banko valdytoja ir tvarkytoja – Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Teikti terminų straipsnius Valstybinei lietuvių kalbos komisijai įgaliotos teikti ministerijos ir Vyriausybės įstaigos pagal įstatymų ir kitų teisės aktų joms pavestas veiklos sritis, valstybės mokslinių tyrimų įstaigos (valstybiniams universitetams rekomenduota) – pagal teisės aktuose nustatytas mokslo kryptis.

Terminų banko vartotojai

Visi interneto vartotojai gali būti neregistruotieji Terminų banko vartotojai, galintys matyti Terminų banko aprobuotų, teiktinų terminų straipsnius, neteiktinus terminus.

Valstybės institucijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, gavę Terminų banko duomenų tvarkytojo leidimą, yra Terminų banko registruotieji vartotojai pagal jiems suteiktas teises.

Terminų banko šaltiniai

 • teisės aktų terminai,
 • terminų žodynų terminai,
 • terminų standartų terminai,
 • aukštųjų mokyklų vadovėlių terminai, 
 • mokslo terminai,
 • Kalbos komisijos rekomendacijos.

Terminų statusai

Aprobuotas terminas – terminas, patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir vartojamas arba teikiamas vartoti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Teiktinas terminas – žodis ar žodžių junginys, atitinkantis pagrindinius terminologijos principus ir lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimus.

Neteiktinas terminas – pagrindinių terminologijos principų ir lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimų neatitinkantis žodis ar žodžių junginys, kurį privaloma keisti taisyklingu – aprobuotu arba teiktinu – terminu.

Terminų žodynai

Terminų banke skelbiami geriausių Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų kalbos taisyklingumo reikalavimus ir terminologijos principus atitinkančių terminų žodynų terminai. Šiuo metu banke galima rasti 53 terminų žodynų terminus. 

Terminų banke skelbiamų terminų žodynų sąrašas

Kalbos komisijos rekomendacijos

Vadovaudamasi Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašu Kalbos komisija leidžia rekomendacijas, kuriose skelbia įvairių sričių lietuviškus terminus.

Rekomendacijų sąrašas

Paskutinė redakcija 2023 m. rugsėjis.